Solucions assistencials

Solucions assistencials

Solucions assistencials per a optimitzar fluxos de treball i facilitar el dia a dia dels professionals assistencials

A part de tota l’operativa amb la sanitat pública, Sunset Technologies també disposa de tot un conjunt de solucions assistencials que cobreixen les necessitats d’interoperabilitat amb altres departaments, entre centres o amb aparells d’electromedicina, i l’objectiu comú de la qual i primordial és facilitar als professionals assistencials la seva feina. Aquests mòduls contemplen des de petitoris, recepta electrònica, gestió de l’acte transfusional, derivacions, interconsultes i transport sanitari no urgent, entre altres, fins a la connexió amb aparells d’electromedicina.

Són solucions que cobreixen necessitats que habitualment no queden cobertes pel HIS o per les diferents aplicacions departamentals, perquè s’encarreguen de l’operativa entre el HIS i aquestes diferents aplicacions. Permeten i faciliten la interoperabilitat per a optimitzar fluxos de treball i ajudar als professionals assistencials en el seu dia a dia.

Visor assistencial

El Visor assistencial – o estació de treball assistencial – és una eina per al professional assistencial que unifica i aglutina tota la informació clínicament rellevant d’un pacient amb independència del centre i àmbit assistencial on hagi estat atès el pacient.

Una solució completa, àgil i multidispositiu per a l’activitat assistencial, adaptable al perfil del professional i totalment preparada per a la mobilitat que requereix l’assistència domiciliària. Permet visualitzar la història clínica del pacient en funció de les necessitats de cada perfil i rol d’usuari.

Característiques

Movilitat

Optimitzada per a l’ús de dispositius mòbils per a facilitar la tasca dels professionals a planta.

Funcionalitat offline

Preparada per a l’atenció
domiciliària.

Multicentre

Unifica la informació procedent de diferents centres sanitaris, referent a un mateix pacient.

Adaptabilitat

S’adapta de manera automàtica a l’àmbit assistencial i al perfil del professional.

Connectivitat

Total integració amb el HIS
de cada centre.

En temps real

Permet fer les peticions d’informació i rebre les respostes en temps real, conforme ho necessiti el professional.

Prescripció y dispensació ambulatòria

La prescripció i dispensació ambulatòria és un mòdul molt complet que gestiona la prescripció de la medicació ambulatòria. Integrat amb el HIS, es connecta amb el sistema de recepta electrònica per a visualitzar la medicació activa del pacient i realitzar el pla de medicació. Té en compte els percentatges de cobertura dels diferents fàrmacs, així com els fàrmacs que estan coberts segons la mena de malaltia. També gestiona la validació per part del professional validador.

Mòduls disponibles

Prescripció ambulatòria pública i privada

Prescripció i dispensació Metadona

Prescripció i dispensació MHDA

Prescripció de prestacions Ortoprotèsiques

Derivacions i interconsultes entre centres

Diferents mòduls per a gestionar, tant les derivacions com les interconsultes entre centres. Inclou mòduls per a les dues adreces: enviament i recepció, així com la facturació de les derivacions electròniques rebudes.

Gestió de derivacions electròniques enviades

Gestió d’enviament de derivacions electròniques, totalment integrada amb el HIS de cada centre, que gestiona, via missatgeria electrònica, els petitoris realitzats des del HIS. Disposa de pantalla de registre manual en cas que el HIS no disposi de pantalla de petitori de derivacions.

Gestió d’Interconsultes electròniques enviades

Gestió d’enviament d’interconsultes electròniques, totalment integrada amb el HIS de cada centre, amb la possibilitat d’adjuntar documentació en diferents formats, així com imatges en format Dicom. Disposa de pantalla de registre manual de peticions en cas que el HIS no tingui aquesta funcionalitat.

Gestió d’Interconsultes electròniques rebudes

Integració amb el HIS per a generar una derivació en cas necessari o per a deixar constància de la consulta. Inclou pantalla de gestió de les interconsultes rebudes.

Facturació de derivacions electròniques rebudes

Gestió de derivacions electròniques rebudes

Aquest mòdul cobreix totes les fases d’una derivació:

 1. Recepció de la derivació per missatgeria electrònica.
 2. Cribratge.
 3. Gestió de la cita amb el pacient i realització de la visita o prova.
 4. Devolució dels resultats al peticionari.
 5. Finalització: marcar la derivació com acabada perquè es pugui facturar.

Integració amb les diferents aplicacions departamentals

Diferents mòduls d’interoperabilitat entre el HIS i les aplicacions externes específiques dels diferents departaments, per a la missatgeria electrònica dels petitoris. Sunset Technologies s’integra amb múltiples fabricants dels diferents departaments o serveis externs, com són: laboratori d’anàlisis clíniques, laboratori d’anatomia patològica, radiologia, oncologia, farmàcia i programa de garbellat de mama, així com amb tots els aparells d’electromedicina; visors de constants, aparells de quiròfan, aparells d’anestèsia, aparells de tractament d’anticoagulants orals (TAO) i espiròmetres.

En el cas que el HIS no tingui el petitori, Sunset Technologies disposa de pantalla de registre de petició.

En la integració amb farmàcia hospitalària, s’inclou la missatgeria de la gestió d’estocs i consum de farmàcia.

Mòduls disponibles

 • Petitori i integració amb Laboratori. Ens connectem, entre altres, amb: Roche, Siemens, CLI, Synlab, Werfen, LRC, Smartlis, Catlab, LRC, Servolab i Lumen.
 • Petitori i integració amb Anatomia Patològica. Ens connectem, entre altres, amb: Vitro, Patwin, Imasis i Synlab.

 • Petitori i integració amb Radiologia. Ens connectem, entre altres, amb: Udiat, Carestream, Agfa, Siemens i Daipacs.

 • Integració amb Espiròmetres. Ens integrem, entre altres, amb: Sibel i Jagger.

 • Integració amb monitors de constants vitals, quiròfan i urgències. Ens connectem amb pràcticament qualsevol aparell d’electromedicina, de fabricants com Philips, General Electric, Dräger, Philips i Picis, entre altres.

 • Integració amb Citostàtics. Ens connectem, entre altres, amb: Espoq i Oncofarm.

 • Integració amb farmàcia. Ens connectem, entre altres, amb: Farmatools i SAVAC.

 • Integració amb el Programa de cribratge de Mama. Ens connectem, entre altres, amb: Udivor i ACMA.

Transport sanitari no urgent

El mòdul de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) gestiona, de manera integral, el transport sanitari dels pacients, tant per a desplaçar-se al centre sanitari com de tornada a casa. El professional assistencial sol·licita el transport per al pacient (simple, anada i tornada o periòdic) i, a través del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i el seu sistema Pandora, es gestiona el transport per als dies indicats, les característiques i necessitats específiques del pacient.

L’aplicació permet el seguiment permanent del pacient en els seus desplaçaments segons l’activitat assistencial que es durà a terme en el centre sanitari. Es poden programar desplaçaments periòdics d’anada i tornada per a, per exemple, tractaments de rehabilitació, diàlisi, quimioteràpia o hospital de dia.

solucions assistencials
solucions assistencials

Gestió del procés transfusional

El procés de la gestió de les transfusions, que va des de la petició fins a la incorporació de l’informe de transfusió en la història clínica del pacient, és un procés delicat i és necessari una comprovació iterativa en cadascuna de les fases. L’automatització d’aquesta gestió aporta seguretat i traçabilitat, elimina riscos i errors i facilita les tasques dels professionals.

El mòdul de gestió del procés transfusional de Sunset Technologies contempla les quatre fases que conformen aquesta gestió:

 • Petitori de transfusions.
 • Integració amb el banc de sang.
 • Gestió de l’acte transfusional.
 • Informe transfusional.

En les 4 fases ens integrem amb els diferents sistemes d’informació i dispositius que intervenen en el procés, des del banc de sang fins als diferents sistemes de presa de constants.

Auditories clíniques

Solució que ajuda a dur a terme de forma més àgil i automàtica, les auditories clíniques.

 • Construeix la mostra estadística sense biaixos humans, de manera aleatòria i seguint unes pautes preestablertes.
 • Facilita el treball dels professionals que duen a terme l’auditoria, mostrant, en forma d’assistent virtual, quins episodis s’han d’analitzar i quines preguntes s’han de respondre.

Facilita que les auditories clíniques puguin entrar a formar part del dia a dia del centre, gairebé en temps real, la qual cosa permetrà fer un salt endavant en la qualitat assistencial.

solucions assistencials